Prodajni pogoji

1. Veljavnost Splošnih prodajnih pogojev
Splošni prodajni pogoji, podani v nadaljevanju, urejajo vse prodaje FIBERNET d.o.o. (v nadaljevanju
“prodajalec”) in Schneider Electric (v nadaljevanju “proizvajalec”) in izključujejo morebitne splošne nabavne pogoje kupca. Ti splošni prodajni pogoji tvorijo, skupaj s posebej dogovorjenimi pogoji, celovit sporazum med strankama.
Če je prodajalec s kupcem sklenil pogodbo z drugačnimi določili za posamezno prodajo, se Splošni prodajni pogoji uporabljajo v vsem, česar pogodba za posamezno prodajo ne ureja.
 
2. Način sporazumevanja
Vse izjave in obvestila glede prodaje morata stranki izmenjati v pisni obliki.
Obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente, kot so: točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko in drugo.
Vsak ustni dogovor je zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno.
Vsaka stranka je dolžna drugo obvestiti o morebitni spremembi naslova.
 
3. Obseg in veljavnost ponudbe
Ponudba mora vsebovati: predmet, količino in ceno, plačilne pogoje, rok dobave ter način izročitve blaga.
Če se stranki nista pisno sporazumeli drugače, je rok veljavnosti ponudbe 15 dni od dneva izstavitve. Prodajalec je vezan na ponudbo do izteka tega petnajstdnevnega roka. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec v celoti sprejel in če je prodajalec njegovo pisno sprejetje prejel pred iztekom navedenega roka.
Pogoji, roki, cene, kakovost ter količina, izraženi v ponudbi, veljajo samo za specifično opremo, določeno v sami ponudbi, in sicer samo za to ponudbo.
Kupec se v nobenem primeru ne sme okoristiti (pridobiti posel z dajanjem neresničnih in s strani prodajalca nepotrjenih podatkov) z določili o standardih, specifikacijami, s pravili ali običaji, ki jih prodajalec ne bi sprejel v pisni obliki.
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli izdelka iz katalogov, ostalih publikacijah in elektronskih medijih prodajalca.
 
4. Obseg in veljavnost naročila
Naročilo je veljavno, ko ga prodajalec potrdi in o tem pisno obvesti kupca. Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika, plačnika blaga, izjavo kupca o namembnosti uporabe blaga, o načinu plačila in druge podatke, ki jih potrebuje prodajalec za pravilno in nemoteno izvedbo.
Obveznosti prodajalec, glede na naročilo, postanejo veljavne, ko prodajalec potrdi naročilo in ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
· Prejem vseh potrebnih informacij s strani kupca
· V primeru predplačila mora prodajalec izstaviti odgovarjajoči račun v trenutku samega naročila. Izstavljeni račun mora biti plačan pred dobavo opreme.
· V primeru plačila z akreditivom mora kupec akreditiv odpreti in se strinjati s pogoji, ki jih le-ta določa.
Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec sprejel, enostransko odstopi, mora v osmih delovnih dneh po prejemu pisne zahteve prodajalca poravnati stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.
Prodajalec bo sprejel in realiziral novo naročilo kupca pod pogojem, da ima poravnane vse predhodne izstavljene račune prodajalca in vse druge zapadle finančne obveznosti.
 
5. Dobava
Rok dobave prične teči z dnem, ko kupec sprejme ponudbo ali ko prodajalec potrdi naročilo, oziroma z dnem, ko prodajalec prejme plačilo na svoj transakcijski račun, če je tako dogovorjeno. Dobava je izvršena, ko kupec prevzame blago v svojem skladišču ali na drugem kraju, ki ga določi kupec.
Prodajalec ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima nobenega vpliva, kot na primer dejanja višje sile (požar, vojna, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin).
Prodajalec je o nastopu takšnih okoliščin dolžan pisno obvestiti kupca.
V primeru, ko je vzrok za zamudo dobave na strani kupca, se bo opremo skladiščilo in z njo upravljalo na stroške in tveganje kupca.
V primeru, če je za zamudo v celoti odgovoren prodajalec, je kupec upravičen do plačila pogodbene kazni v obsegu 0,5 % pogodbene cene zapoznele opreme za zamudo vsakega celega tedna z začetkom po štirih tednih zamude, vendar največ do 5 % pogodbene cene zapoznele opreme. Ta pogodbena kazen predstavlja celotno povrnitev škode iz naslova zamude in izključuje vsako drugo odškodnino.
 
6. Cene
Dogovorjene cene so cene, določene v ponudbi, za tovarniško pakiranje fco skladišče kupec. Cene so brez DDV, razen če ni drugače določeno. Zaradi zaokroževanja neto cen, ki so izračunane iz bruto cen, so pri ponovnem izračunu in dodajanju davka na dodano vrednost možna odstopanja tako izračunanih cen od maloprodajnih cen v ceniku prodajalca.
Cene objavljene na internet strani, so informativne cene, brez obračunanega davka DDV, stroškov dostave in montaže.
 
7. Prevoz, vrsta, količina in izročitev blaga
Vrsta in izročena količina blaga je tista, ki jo skupaj ugotovita kupec in prodajalec oz. v njegovem imenu prevoznik na razkladalnem mestu.
Stranki sta sporazumni, da je blago izročeno na dan neposrednega prevzema blaga. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila.
Ob prevzemu blaga, ki ga kupec pisno potrdi s podpisom spremljajočega dokumenta, preide nanj tveganje. Prodajalec ima iz naslova tega spremljajočega dokumenta enake pravice, kot če bi blago dostavil sam. Kupec mora zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje kamiona, razen če ni drugače dogovorjeno.
 
8. Način in rok plačila
a) Če se stranki nista izrecno sporazumeli drugače, mora kupec plačati blago ob prevzemu. Obveznost plačila je izpolnjena, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.
Prodajalec se obvezuje poslati račun 15 dni po dnevu izpolnitve obveznosti do kupca. Kupec se obvezuje, da bo ob plačilu oz. zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca o tem, katere svoje obveznosti poravnava. V primeru, da prodajalec tega obvestila ne prejme, bo smatral, da kupec pokriva svoje obveznosti po vrstnem redu ter o tem obvestil kupca, ki lahko to izpodbija v roku 8 dni od dneva obvestila.
b) V primeru zamude plačila se zamudne obresti obračunavajo v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Prodajalec bo kupcu poslal obračun obresti in ta jih je dolžan plačati v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna.
c) Če kupec ne poravnava svojih obveznosti v pogodbenem roku, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti vse dobave blaga, dokler kupec ne poravna vseh zapadlih obveznosti. Blago postane kupčeva last tedaj, ko zanj v celoti plača kupnino, z obrestmi vred. V nasprotnem primeru ima prodajalec pravico zahtevati vrnitev blaga v celoti oz. za tisti del, za katerega ni poravnana kupnina. V primeru pa, da je kupec blago predelal ali prodal, si lahko prodajalec po lastni izbiri izbere drugo blago enake skupne vrednosti.
Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.
 
9. Garancija
Prodajalec jamči, da je prodana oprema brezhibna glede konstrukcije, izdelave ter materialov. Garancijski rok velja 12 mesecev, edino če ni drugače navedeno na internetni strani prodajalca. Informacije o veljavnosti garancijskega roka so dostopne na internetni strani proizvajalca www.schneider-electric.si  ali www.schneider-electric.com .
Garancijski rok prične veljati z dnem nakupa prvega končnega odjemalca, kar dokazuje datum računa.
Prodajalec ne prevzema garancije za prodano blago v naslednjih primerih:
· če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec, ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam,
· če kupec brez predhodnega pisnega dovoljenja proizvajalca popravlja ali spreminja opremo,
· če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, zaradi ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz opreme in jih ne povzroči prodajalec,
· deli, ki so podvrženi obrabi (ali siceršnji naravni obrabi) ter napake na produktu, ki so posledica obrabe zaradi uporabe ali siceršnje naravne obrabe.
Garancijo je potrebno uveljavljati v garancijski dobi. Izdelek se skupaj z originalnim računom in garancijskim listom vrne prodajalcu. Če kupec pošlje izdelek svojemu prodajalcu po pošti ali kako drugače, bremenijo transportni stroški in tveganje transporta kupca. Prodajalec ne krije morebitnih stroškov prevoza in dela, ki bi nastali zaradi oddaljenosti mesta vgradnje izdelka od mesta prodaje v primeru uveljavljanja garancije. Če je potrebno demontirati opremo, ki ni bila prodana s strani prodajalca z namenom, da bi dosegli pomanjkljiv ali okvarjen izdelek prodajalca, mora kupec oz. končni uporabnik sam kriti stroške demontaže in ponovne montaže te opreme.
V primeru, da servis prodajalca na licu mesta ugotovi, da je šlo le za napačno nastavitev izdelka in ne za njegovo pomanjkljivost ali okvaro, je prodajalec upravičen do povračila nastalih stroškov. Kupec oz. končni uporabnik nima pravice dovoliti tretji stranki posega oz. popravila pomanjkljivega ali okvarjenega izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca, sicer garancija preneha veljati. Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oz. zamenja najkasneje v roku 45 dni, v kolikor le-to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim. Garancijski zahtevek prične teči od dneva prejema garancijskega zahtevka v pisni obliki z vsemi dokazili.
Odgovornost prodajalca v okviru garancije je izrecno omejena na zadovoljivo odpravo pomanjkljivosti in izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno drugo škodo.
 
10. Logistične reklamacije
Vse reklamacije v zvezi z dobavami morajo biti poslane prodajalcu v pisni obliki (izpolnjen reklamacijski zapisnik). Najkasneje v roku 8 dni po dobavi izdelkov v kupčevo skladišče mora kupec poslati reklamacijski zapisnik, ki se nanaša na količino in vrsto dobavljenih izdelkov.
Poškodovano blago mora kupec zavrniti že ob dostavi, tako da ga ne sprejme v svoje skladišče. Poškodovano blago mora kupec slikati in v roku enega dne od dostave poslati slike in reklamacijski zapisnik prodajalcu. Kupec mora na dobavnico označiti poškodovano blago in zahtevati podpis prevoznika, da je blago poškodovano.
Prodajalec upošteva reklamacije očitnih napak le, če so dejansko upravičene in če ga kupec o tem nemudoma obvesti z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.
Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu z 468. členom Zakona o obligacijskih razmerjih. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev od izročitve blaga.
Reklamirano blago mora kupec hraniti do rešitve reklamacije. V primeru reklamacije je kupec prodajalcu dolžan plačati nesporni del kupnine.
 
11. Tajnost
Vse tehnične informacije (skice in tehnični dokumenti), ki jih prejme kupec od prodajalca, ostanejo proizvajalčeva last. Kupec jih sme uporabiti samo za potrebe delovanja in vzdrževanja opreme. Ne sme jih razkriti, zavestno ali ne, nobeni tretji osebi. Kupec zagotavlja, da bo vse prejete informacije obravnaval s skrbnostjo kot poslovno skrivnost. V primeru, da pogodba ni sklenjena ali je neveljavna, mora kupec vse tehnične informacije in dokumente vrniti prodajalcu takoj po njegovi prvi zahtevi.
 
12. Končne določbe
Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh splošnih prodajnih pogojev je veljavna le v pisni obliki. Vse spore, ki bi nastali pri tolmačenju ali izvajanju te pogodbe in ki jih stranki ne bi uspeli rešiti sporazumno, bo reševalo pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Strinjam se z uporabo piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Fibernet d.o.o.